Provozní podmínky

Provozní podmínky služby NextSMS.cz poskytující reklamy a SMS služby.

Provozuje:

Kudrna Pavel

Stamicova 21, Jihlava, 58602

IČ: 07210639, neplátce DPH


1. Definice

1.1 Službami portálu NextSMS.cz se rozumí využití poskytovaných služeb tohoto portálu. Součástí služeb NextSMS.cz je i marketing orientovaný na návštěvníky a uživatele.

1.2 Tam, kde se dále hovoří o „Dohodě“, je tím míněno "Všeobecné podmínky pro uživatele služeb portálu NextSMS.cz".

1.3 Uživatel je fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavře Dohodu s Provozovatelem portálu NextSMS.cz

1.4 Dohoda je uzavřena okamžikem registrace zájemce o služby portálu NextSMS.cz. Zaregistrovat se lze pomocí vyplnění a potvrzení www formuláře, kde zájemce o služby portálu potvrzuje správnost jím vyplněných údajů a souhlas s podmínkami uvedenými v této Dohodě.

2. Práva a povinnosti Provozovatele

2.1 Provozovatel je povinen umožňovat Uživateli přístup k portálu NextSMS.cz a všem aktivovaným SMS službám za podmínek uvedených v této Dohodě. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

2.2 Provozovatel má právo zamezit šíření dat, která Uživatel šíří v rozporu s touto Dohodou.

2.3 Provozovatel bude pro účely poskytování služby NextSMS.cz vést záznamy o provozu této služby.

2.4 Provozovatel je povinen vézt aktuální stavy účtů registrovaných Uživatelů NextSMSS.cz pro využívání služeb provozovaných Provozovatelem.

2.5 Provozovatel má právo jednostranně obměnit funkce portálu NextSMS.cz či úplně zrušit portál NextSMS.cz.

2.6 Provozovatel bude osobní data využívat pro nastavení služby NextSMS.cz a k marketingovým účelům v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2.7 Provozovatel má právo zasílat na cílové zařízení Uživatelů zprávy s reklamním obsahem.

2.8 Provozovatel nezodpovídá za doručení zpráv uživatele portálu NextSMS.cz

2.9 Provozovatel může bez předchozího ohlášení měnit svůj ceník.

2.10 Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít novou Dohodu s jakoukoliv osobou, pokud byla předchozí Dohoda s toutéž osobou zrušena pro hrubé porušení nebo opakované porušování jejích smluvních povinností.

2.11 Provozovatel má právo okamžitě vypovědět Dohodu bez udání důvodu.

2.12 Provozovatel nezodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných Uživatelů NextSMS.cz. Podnikne však všechny nezbytné kroky k zamezení zmíněného zneužití třetími osobami.

2.13 Provozovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory. Časová dostupnost služeb v průběhu kalendářního měsíce nesmí klesnout pod hodnotu 99%.

2.14 Provozovatel nepřebírá záruku za to, že zaslané SMS zastihnou příjemce správně, pokud se při přenosu SMS mimo oblast vlivu Provozovatel vyskytne chyba. Nepředvídatelné události jako je vyšší moc, stávky, úřední opatření, výpadek přenosových prostředků (jako je např. internet) anebo ostatní poruchy, za které Provozovatel neodpovídá, zprošťují společnost Provozovatel povinnosti plnit a poskytnout záruku.

2.15 V případě, že Partner poruší některé ustanovení této Dohody včetně jejich příloh, je Provozovatel oprávněna požadovat zaplacení náhrady škody, zejména smluvní pokuty které Provozovatel prokazatelně zaplatil třetím stranám (státním orgánům, mobilním operátorům, ostatním smluvním partnerům) za porušení této povinnosti.

2.16 Společnost Provozovatele je oprávněna zastavit zcela nebo částečně poskytování plnění a služeb bez předchozí řádné či mimořádné výpovědi této Dohody, pokud:

 • Provozovatel vyzve Partnera k neprodlenému odstranění technických nedostatků systémů na straně Partnera a Partner výzvy okamžitě neuposlechne;
 • Partner šíří nebo nechává rozšiřovat nelegální obsah. Sem patří zejména obsah, který je v rozporu s českým právním řádem, zejména trestním zákoníkem, nebo zákonem o ochraně osobních údajů;
 • mobilní operátor nebo správní orgán doporučí nebo nařídí zastavení poskytování služby.
 • 3. Práva a povinnosti Uživatele

  3.1 Uživatel je povinen při využívání portálu NextSMS.cz dodržovat tuto Dohodu, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Provozovatele a třetích osob.

  3.2 Uživatel nesmí postupovat třetím osobám heslo pro přihlášení do portálu NextSMS.cz. Je povinen učinit všechna rozumně splnitelná opatření k zachování hesla v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Uživatel povinen sdělit toto neprodleně Provozovateli, přičemž je odpovědný za každé užití portálu NextSMS.cz až do okamžiku oznámení této skutečnosti.

  3.3 Uživatel souhlasí s využitím jím předaných dat a dat o využívání portálu NextSMS.cz k marketingovým účelům.

  3.4 Uživatel je povinen oznámit Provozovateli neprodleně jakoukoliv změnu, která by mohla ovlivnit plnění Dohody

  3.5 Uživatel nesmí využívat služby portálu NextSMS.cz k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat

  3.6 Uživatel nesmí službu NextSMS.cz využívat ke komerčnímu rozesílání informací. Výjimkou je využití služby „Odesílání hromadných placených SMS“, kterou portál NextSMS.cz provozuje.

  3.7 Uživatel nesmí službu NextSMS.cz využívat ke komerčnímu rozesílání informací. Omezení na odesílání komerčních SMS se nevztahuje na placené služby, které provozovatel na portálu NextSMS.cz poskytuje.

  3.8 Uživatel se zavazuje, že nebude služby NextSMS.cz zneužíváno, a to zejména k rozesílání nevyžádaných reklamních nebo propagačních SMS, tj. zpráv za účelem propagace svých produktů a služeb, popř. jakýchkoli jiných produktů a služeb třetích osob a dále k hromadnému rozesílání tzv. nevyžádaných SMS zpráv (Spamu) účastníkům mobilních telekomunikačních sítí nebo na jiné cílové zařízení a to především emaily a ICQ těm, kteří si ve smyslu první věty tohoto ustanovení zasílání takových SMS zpráv nevyžádali. Omezení na odesílání propagačních a marketingových SMS se nevztahuje na placené služby, které provozovatel na portálu NextSMS.cz poskytuje.

  3.9 Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda ke zneužití ve smyslu předchozího odstavce nedochází. Pokud uživatel poruší tento svůj závazek, bude takové porušení vždy považováno za zvlášť hrubé porušení smluvních závazků a Poskytovatel je v tomto případě oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady od této Dohody odstoupit.

  3.10 V případě, že by byl Poskytovatel žalován či jinak sankcionován v důsledku toho, že Uživatel zneužil či porušil tuto Dohodu, zvláště pak bod 3.4 nebo 3.5 této Dohody , uhradí Uživatel Poskytovateli náhradu škody, která mu takovýmto porušením smluvní povinnosti vznikne. Náhrada škody je splatná do 10ti dnů od učinění výzvy k jejímu zaplacení.

  3.11 Uživatel má právo vypovědět Dohodu bez udání důvodu.

  3.12 Uživatel má právo zrušit svou registraci na serveru NextSMS.cz na adrese info@nextsms.cz.

  3.13 Registrací uživatel souhlasí s obchodními podmínkami portálu NextSMS.cz a s tím, že byl s podmínkami seznámen.

  4. Využitelnost dat

  4.1 Provozovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad jakýchkoliv dat z portálu NextSMS.cz s morálními principy.

  5. Reklamační pravidla a reklamační řád

  5.1 Provozovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou portálu NextSMS.cz.

  5.2 Uživatel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v důsledku neposkytnutí služby nebo vadného poskytnutí služby. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním služeb NextSMS.cz. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv jednání nebo opomenutí uživatele. Tento odstavec se samozřejmě nevztahuje na placené služby – Hromadné rozesílání SMS

  6. Doručování informací

  6.1 Není-li ve Dohodě stanoveno jinak, doručují se dokumenty elektronickou poštou.

  6.2 Uživateli budou dokumenty odesílány na jím uvedený e-mail.

  6.3 Uživatel dokumenty zasílá na e-mail: info@nextsms.cz

  7. Všeobecné podmínky

  7.1 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tuto Dohodu. Uživatelé budou o změně informování na www stránkách NextSMS.cz.

  7.2 Dohoda se sjednává na dobu neurčitou.

  Platné od 1.11.2021